Algemene voorwaarden Dispuutonline

Dispuutonline is een handelsnaam van Andelwebsolutions welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 74143743.

Artikel 1 - Definities

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van dispuutonline.nl.

1.2 Andelwebsolutions: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Andelwebsolutions" de eenmanszaak Andelwebsolutions, ingeschreven bij de KvK onder nummer 74143743.

1.3 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Andelwebsolutions een Overeenkomst sluit.

1.4 Diensten: Het door Andelwebsolutions aangebode boekhoudprogramma en alle omliggende apparatuur, systemen en schijfruimte waarmee zij aan Licentienemer de diensten verleendt.

1.5 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Andelwebsolutions en Licentienemer op basis van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 - Toepasselijk

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Andelwebsolutions onder de handelsnaam Dispuutonline en op alle met Dispuutonline gesloten Overeenkomsten.

2.2 Licentienemer gaat de Overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.3 Andelwebsolutions is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.4 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Andelwebsolutions tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Andelwebsolutions zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien (10) werkdagen na kennismaking van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand zodra de vrijblijvende proefperiode van de potentiële Licentienemer ten einde is gekomen en de Licentienemer per e-mail aangegeven heeft over te gaan op een Licentie.

3.3 De ingangsdatum welke als zodanig vermeld staat in de Overeenkomst geldt als ingangsdatum voor het gebruiksrecht. Indien de ingangsdatum niet vermeld is, geldt de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst. Opdrachtgever krijgt per e-mail een bevestiging van acceptatie.

3.4 Andelwebsolutions heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

Artikel 4 - Licentie

4.1 Andelwebsolutions verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Diensten. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Indien de Licentienemer een van zijn verplichtingen jegens de Overeenkomst niet nakomt of Andelwebsolutions goede reden heeft om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Opdrachtgever niet in staat is om op eerste verzoek van Andelwebsolutions adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Andelwebsolutions het recht (verdere) uitvoering van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten, dan wel deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Andelwebsolutions op schadevergoeding.

Artikel 5 - Duur gebruiksrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient ten minste zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële Overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Andelwebsolutions verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 Andelwebsolutions en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Andelwebsolutions haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 6 - Rechten en plichten Andelwebsolutions

6.1 Andelwebsolutions spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de Diensten ten allen tijde beschikbaar zijn.

6.2 Andelwebsolutions staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Diensten in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Andelwebsolutions geleverde Diensten als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Andelwebsolutions.

6.3 Andelwebsolutions is niet betrokken bij de inhoud van de Diensten van Licentienemer. Andelwebsolutions is dan ook niet verantwoordelijk voor de analyse of interpretatie van de Diensten door de Licentienemer.

6.4 Andelwebsolutions behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten. Andelwebsolutions zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.5 Andelwebsolutions kan de Dienste mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Andelwebsolutions.

6.6 Andelwebsolutions verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemer wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.7 Andelwebsolutions spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden voor de Diensten, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

Artikel 7 - Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de Diensten.

7.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk aan de backoffice van Andelwebsolutions door te geven.

7.4 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Andelwebsolutions mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

(a) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(b) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(c) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(d) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(e) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn inloggegevens of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn inloggegevens strikt persoonlijk en geheimhouden;

(f) alle aanwijzingen van Andelwebsolutions die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Andelwebsolutions zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.4, zonder dat Andelwebsolutions tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8 - Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door Andelwebsolutions opgegeven of met Andelwebsolutions overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 Andelwebsolutions is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Andelwebsolutions kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Andelwebsolutions genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien Andelwebsolutions een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Andelwebsolutions geldende regeling.

Artikel 9 - Betaling

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 De eerste betaling geschiedt middels iDeal of Bancontact. Daarna zal de betaling plaatsvinden middels automatisch incasso (SEPA).

9.3 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, Bancontact).

9.4 Andelwebsolutions heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Andelwebsolutions bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 Andelwebsolutions heeft ten alle tijden het recht de Diensten uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

10.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, en met betrekking tot alles wat Andelwebsolutions ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Andelwebsolutions.

10.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van Andelwebsolutions te verwijderen of te wijzigen.

10.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

10.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Andelwebsolutions is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

11.2 De aansprakelijkheid van Andelwebsolutions jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

11.3 Licentienemer zal Andelwebsolutions en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

11.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Andelwebsolutions is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

11.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Andelwebsolutions.

Artikel 12 - Overmacht

12.1 Andelwebsolutions is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Andelwebsolutions;

b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;

c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;

d) werkstakingen;

e) brand;

f) ongeval of ziekte van personeel;

g) Denial of Services (DoS) aanvallen;

h) het niet meer beschikbaar hebben van noodzakelijke data;

i) door Andelwebsolutions onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Andelwebsolutions afhankelijk is;

12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Andelwebsolutions tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

12.3 Indien Andelwebsolutions door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 13 - Advisering

13.1 Alle door Andelwebsolutions gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Andelwebsolutions verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Andelwebsolutions te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Andelwebsolutions verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Andelwebsolutions verleent daarbij geen enkele garantie.

13.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Andelwebsolutions is Andelwebsolutions niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Andelwebsolutions tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Andelwebsolutions.

Artikel 14 - Privacy

14.1 Andelwebsolutions respecteert de privacy van Licentienemer. Andelwebsolutions zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de privacyverklaring die op de website www.dispuutonline.nl is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

15.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

15.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andelwebsolutions aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Andelwebsolutions is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

15.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Laatst gewijzigd: 14 april 2020